Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Trần Đình Diệu


Họa sĩ Trần Đình Diệu
(1938 - 2004)
 
Trần Đình Diệu - Tự họa - Sơn dầu (105cm x 176cm) - 1966

Cập nhật lúc: 2014-07-23 23:29:59

Trần Đình Diệu (1938 - 2004)
VCG314239Y | Trần Đình Diệu (1938 - 2004)