Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Viết Lục


Họa sĩ Nguyễn Viết Lục
  • Sinh ngày 12/5/1968 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:09:25

Thoát tục- Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014
VCG457336Q | Thoát tục- Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014
Họa sĩ Nguyễn Viết Lục
VCG-NVL | Họa sĩ Nguyễn Viết Lục