Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (LHCHVHNTVN) là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, là mặt trận của các Hội Văn học nghệ thuật trong cả nước gồm Các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
 
LHCHVHNTVN hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự quản lý của Nhà nước và theo quy định của Pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động theo nguyên tắc liên hiệp, hiệp thương, Dân chủ
 
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của LHCHVHNTVN là Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm họp một lần. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN do đại hội hiệp thương cử ra, thường được gọi tắt là Đoàn chủ tịch. Trường hợp đặc biệt, Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN có thể triệu tập đại hội bất thường
 
Các hội thành viên
 • Các hội chuyên ngành
 • Hội Nhà văn Việt Nam
 • Hội Mỹ thuật Việt Nam
 • Hội Nhạc sĩ Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
 • Hội Kiến trúc sư Việt Nam
 • Hội Điện ảnh Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam
 • Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
 • Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Các hội địa phương
Ngoài các hội thành viên trên thì Liên hiệp còn có các hội thành viên là các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Trong 64 tỉnh/ thành phố thì các hội địa phương tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai hội lớn nhất, đó là Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Hà Nội

Cập nhật lúc: 2014-08-09 16:52:10

Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội Mỹ thuật Hải Phòng
Hội Mỹ thuật Hải Phòng
Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam
VCG252288C | Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam