Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
chen_oxtk.jpg
Chén đời Thanh bán đấu giá hơn 30 triệu USD ở Hong Kong